Privacy

Privacy statement Triumph Design

Wij hebben met veel aandacht dit privacystatement voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je gegevens gebeurt als je onze website bezoekt.

Wie zijn wij?
Triumph Design
Bellamystraat 14
2032 XG Haarlem

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34394255
Je kunt ons bellen op: +31 (0) 6 245 22 936
Of een email sturen naar: info@triumph-design.com

1. Algemeen
Triumph Design behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die Triumph Design verzamelt worden gebruikt voor het mogen aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met betrekking tot onze diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact, om u op een goede manier van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen waar Triumph Design aan moet voldoen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende gegevens: uw naam, organisatie, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Triumph Design gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website doorgeeft aan Triumph Design De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

2. Gebruik gegevens
De gegevens die u heeft ingevuld via onze website, gebruiken wij om te reageren op uw vraag, verzoek of opdracht. De gegevens komen terecht bij Triumph Design in voornoemd geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen en om met u in contact te komen en te blijven.

3. Grondslag
Triumph Design verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen); ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld bij de verlening van onze diensten); om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers.

4. Doorgifte
Wij stellen de persoonlijke informatie niet ter beschikking aan derden. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt Triumph Design wel gebruik van derden die diensten aan ons verlenen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de veiligheid van uw persoonsgegevens geborgd is. Triumph Design maakt de persoonlijke informatie slechts openbaar indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. De persoonlijke informatie zal niet aan derden worden verstrekt in het kader van direct marketing doeleinden.

5. Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Triumph Design verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

6. Links
Op de website van Triumph Design staan links naar websites van andere organisaties. Triumph Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Triumph Design is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

7. Gebruik van Cookies
De website van Triumph Design maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

7.1 Beheren van cookies
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen (algemeen)

Heeft u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op via onze website.

8. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor een goede administratie. Triumph Design hanteert een termijn van twee jaar na de het laatste contact, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een
andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Triumph Design zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

9. Uw rechten als betrokkene
Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. Aan het recht op een afschrift is een bedrag van €5,- per afschrift verbonden, en als het gaat om meer dan 100 pagina’s een bedrag ad €22,50, vooraf te betalen. Triumph Design zal aangeven om welke persoonsgegevens het gaat, wat het doel is van het gebruik, wat de herkomst is van de gegevens indien en voor zover deze bekend is.
Recht op correctie en verwijdering: recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk/per email bij Triumph Design aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht van Triumph Design.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Triumph Design opnemen en probeert Triumph Design er samen met u uit te komen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Triumph Design. Als u Triumph Design een bericht stuurt over dit reglement of over een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp alstublieft
‘Privacy Statement’ vermelden?

10. Wijziging Privacy Statement
Triumph Design behoudt zich het recht om dit Privacy Policy te wijzigen. Dit Privacy Statement is online beschikbaar voor inzage.